ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΣΧΕΔΙΑ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΔΕΗ

Πιστοποιητικό ΔΕΗ / Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Η υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65) ορίζει ως υποχρεωτικό τον έλεγχο και επανέλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ.

ΠΟΤΕ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

 1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής (Εργοταξιακή Παροχή).

 2. Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384, αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας (Καινούρια παροχή).

 3. Μετά την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης.

 4. Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος, έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού, από οποιαδήποτε αιτία και, εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων.

 Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.ά.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.

 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.ά.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.

 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.ά.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.

 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα κ.ά.), τουλάχιστον κάθε χρόνο.

 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.ά.), τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση.

 • Όταν ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.

 • Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.

 • Όταν ο πελάτης ζητήσει επαύξηση ισχύος παροχής Δ.Ε.Η.

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΥΔΕ)

Η έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ γίνεται κατόπιν του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, με τη χρήση ειδικών οργάνων μέτρησης και ελέγχου. Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση εντοπισμού σφαλμάτων ή κακοτεχνιών, πρέπει να διορθωθούν, ώστε να γίνει στη συνέχεια νέος έλεγχος για την έκδοση πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Η ΝΕΑ ΥΔΕ θα αποτελείται από:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη - Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384.

 • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (εάν είναι παλιά εγκατάσταση, πριν το Μάρτιο του 2006 ή εάν σε μια εγκατάσταση συνυπάρχουν και τα δυο πρότυπα).

 • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.

 • Κάτοψη με την όδευση των ηλεκτρικών γραμμών της εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, φωτιστικών ασφαλείας, κινητήρων, πινάκων.

Έντυπα Ελέγχου

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 1

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 2

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

Τα σχέδια επανελέγχου σχεδιάζονται από το εξειδικευμένο σχεδιαστικό πρόγραμμα CADdy.

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ METREL XA

ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ METREL XA 

EUROTESTXA_EURO_SET - 6 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) -γνωστή και ως πιστοποιητικό για τη ΔΕΗ- άλλαξε και επικαιροποιήθηκε πρόσφατα, με την Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 B 15.05.2011). Στόχος της αλλαγής αυτής είναι η μείωση των ηλεκτροπληξιών και των πυρκαγιών από ηλεκτρικά αίτια και η βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Διαβάστε, εδώ, έγκυρες απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις για το θέμα αυτό:


1. Τι είναι η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη;

Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ηλεκτρολόγου προς την ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με την οποία δηλώνει ότι η εγκατάσταση που περιγράφεται σε αυτήν:

 • Έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία.
 • Είναι ελεγμένη από τον ηλεκτρολόγο, ο οποίος την υπογράφει με βάση, επίσης, την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία.
 • Παραδίδεται από τον ηλεκτρολόγο στον ιδιοκτήτη ή το χρήστη της, στον οποίο και παρέχεται η προβλεπόμενη ασφάλεια από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, καθώς και από κακή λειτουργία.

Συνοπτικά, η ΥΔΕ θα πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς και υπεύθυνα τα θετικά αποτελέσματα από τον έλεγχο της εγκατάστασης, που απαιτείται από τη Νομοθεσία. Επομένως, πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας μεθοδικής και υπεύθυνης ηλεκτρολογικής εργασίας και όχι ένα απλό «τυπικό χαρτί». Πρέπει να αποτελείται από, τουλάχιστον, πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλ. σχέδιο εγκατάστασης και ηλ. σχέδιο πίνακα).


2. Σε τι ωφελεί;
Διασφαλίζει την τήρηση της Νομοθεσίας που αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ώστε αυτές να κατασκευάζονται και να διατηρούνται πραγματικά ασφαλείς και λειτουργικές για τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες τους και να μειωθούν τα ατυχήματα (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια) που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα.Επίσης, ωφελεί στον εντοπισμό και την ανάληψη των απαραίτητων ευθυνών από τους ιδιοκτήτες, τους χρήστες, αλλά και τους ηλεκτρολόγους που δεν τηρούν τη Νομοθεσία που αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τέλος, ωφελεί στην απόδοση ευθυνών σε περίπτωση ατυχήματος (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια).


3. Είναι υποχρεωτική;
Η ηλεκτροδότηση μιας νέας ή παλαιάς εγκατάστασης, που έχει διακοπεί λόγω ανάγκης επανελέγχου, δεν μπορεί να επανέλθει χωρίς ΥΔΕ. Η απαίτηση αυτή ορίζεται από τη Νομοθεσία και έχει ισχύ για όλη την Ελλάδα και όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ηλεκτρικής επιχείρησης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ)


4. Από ποιον συντάσσεται και τι περιλαμβάνει η νέα ΥΔΕ;

Συντάσσεται από ηλεκτρολόγο, o οποίος:

 • Έχει κατασκευάσει μια νέα ηλεκτρική εγκατάσταση για να ηλεκτροδοτηθεί.
 • Έχει κάνει αλλαγές ή προσθήκες σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση, για να επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής.
 • Επανελέγχει μια υπάρχουσα εγκατάσταση, για να επιβεβαιώσει επίσης ότι είναι ασφαλής.

Στην ΥΔΕ περιλαμβάνεται όλη η ηλεκτρική εγκατάσταση μετά το μετρητή της ηλεκτρικής επιχείρησης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δίδει ρεύμα σε φώτα, πρίζες και ηλεκτρικές συσκευές. Από το μετρητή ξεκινά και η ευθύνη του ηλεκτρολόγου που συντάσσει την ΥΔΕ. Δεν περιλαμβάνεται -στην ΥΔΕ- ο έλεγχος, αλλά και η ευθύνη για τις ηλεκτρικές συσκευές.
5. Απαιτείται ανανέωση της ΥΔΕ;Η ανανέωση της ΥΔΕ για αρχικό έλεγχο και για επανέλεγχο είναι υποχρεωτική, με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004.Συγκεκριμένα, ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια.
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο.
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (πισίνες, μαρίνες, κάμπινγκ), τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση,
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
 • Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).


6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται για τον ιδιοκτήτη ή το χρήστη της εγκατάστασης;


Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης κάθε ελληνικής ηλεκτρικής εγκατάστασης:Είναι υποχρεωμένος και υπεύθυνος από το Νόμο 4483/1965 (ΦΕΚ Α 118/Α/65), αλλά και από την Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 B 15.05.2011) να ζητά τη διενέργεια επανελέγχου της εγκατάστασής του με βάση την κατηγορία της, κατά τα χρονικά διαστήματα που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Για την υποχρέωση του αυτή, ενημερώνεται μέσω της ΥΔΕ από τον ηλεκτρολόγο και πρέπει να υπογράφει ότι έλαβε γνώση για την υποχρέωσή του αυτή.Είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση και να υπογράφει το ή τα πρωτόκολλα ελέγχου και την έκθεση παράδοσης της ΥΔΕ που έχει συντάξει ο ηλεκτρολόγος για την εγκατάστασή του.Σε περίπτωση σοβαρών αλλαγών ή προσθηκών στην εγκατάστασή του, θα πρέπει να απευθύνεται μόνο σε αδειούχους ηλεκτρολόγους και να ζητά νέα ΥΔΕ, την οποία θα πρέπει να καταθέτει στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα πρέπει, εδώ, να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ατυχήματος από ηλεκτρικά αίτια, ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορεί να οριστεί συνυπεύθυνος και άγνοια Νόμου δεν αιτιολογείται.

7. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 6974720333 για να σας δώσουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μια προσφορά για τον επανέλεγχο του χώρου σας